Cooperatives de consum: empreses amb perspectiva humana


Les cooperatives de consum són organitzacions la fi de les quals és facilitar a les persones consumidores un millor preu, qualitat, servei, seguretat i informació veraç, per exemple, a través de la compra conjunta de determinats productes o de la prestació de serveis personals.En les cooperatives de consum la persona consumidora s'integra en el projecte com a persona sòcia consumidora i això li dona dret a estar representada en els òrgans de govern de la cooperativa i en la seua Assemblea General. Així, poden ser persones sòcies d'aquestes cooperatives les persones físiques i les jurídiques que tinguen el caràcter de persones consumidores, de conformitat amb les normes vigents en matèria de persones consumidores i usuàries.

Característiques de les cooperatives de persones consumidores.

  • Són empreses amb responsabilitat social ja que promocionen un consum responsable i respectuós amb el medi ambient.
  • Realitzen una important activitat en la informació i formació de la persona consumidora en temes alimentaris i de nutrició, de consum i medi ambient, de salut i seguretat, d'economia domèstica i de qualitat de vida.
  • Desenvolupen cursos i campanyes de sensibilització i algunes compten amb laboratoris propis per a efectuar anàlisis específiques sobre qualitat i seguretat dels productes que distribueixen.
  • Es gestionen democràticament per les persones sòcies ja que aquests participen de forma activa en la seua política i en les decisions per mitjà dels òrgans de govern. Cada persona associada ostenta un vot.
  • Solen destinar la major part dels excedents a la reinversió i a fons per a la consolidació de la cooperativa. A més, destinen part dels mateixos a la defensa de la persona consumidora i la promoció del moviment cooperatiu.
  • Estan compromeses amb l'entorn, no solament a nivell de medi ambient, sinó laboral, ja que creen llocs de treball estable en l'entorn més pròxim.
  • Són solidàries, ja que solen participar en projectes d'ajuda als països en vies de desenvolupament o als grups més desfavorits del seu entorn pròxim. Algunes venen productes de comerç just en els seus establiments i informen la persona consumidora sobre aquest.