Drets de l'usuari de telecomunicacions

Els Drets específics dels usuaris finals de xarxes i serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic estan recollits en el Capítol V de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. Els operadors estaran obligats a respectar els drets reconeguts en aquest Capítol.En nombroses ocasions, els usuaris desconeixen alguns drets que els reconeix la normativa. És important conéixer-los per a poder exercir-los i reclamar.

Drets específics


 • El dret a celebrar contractes per part dels usuaris finals amb els operadors que exploten xarxes o presten serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic.
 • El dret a resoldre el contracte en qualsevol moment. Aquest dret inclou el de resoldre'l anticipadament i sense penalització en el supòsit de modificació de les condicions contractuals imposades per l'operador per motius vàlids especificats en aquell i sense perjudici d'altres causes de resolució unilateral.
 • El dret al canvi d'operador, amb conservació dels números del pla nacional de numeració telefònica en els supòsits en què així es contemple en el termini màxim d'un dia laborable. No es podrà transferir als usuaris finals a un altre operador en contra de la seua voluntat.


Els usuaris finals hauran de rebre informació adequada sobre el canvi d'operador, el procés del qual és dirigit per l'operador receptor, abans i durant el procés, així com immediatament després de la seua conclusió.

Els contractes dels usuaris finals amb els operadors cedents, quant als serveis afectats per la conservació dels números, quedaran automàticament resolts una vegada conclòs el procés de canvi d'operador.

El retard en la conservació dels números i els abusos de la conservació per part dels operadors o en el seu nom, donarà dret als abonats a una compensació en els termes que s'establisquen mitjançant reial decret, en el qual es fixaran així mateix els supòsits en què aquesta compensació serà automàtica. Les condicions i procediments per a la resolució dels contractes no hauran de constituir un factor dissuasiu per a canviar d'operador.

El dret a la informació, que haurà de ser veraç, eficaç, suficient, transparent, comparable, sobre els serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic, sense perjudici del que es disposa en l'article 54.

Desconnexió. Els supòsits, terminis i condicions en què l'usuari, prèvia sol·licitud, podrà exercir el dret de desconnexió de determinats serveis, contemplant-se la necessitat de petició expressa per a l'accés a serveis de diferent consideració.

El dret a la continuïtat del servei, i a obtindre una compensació automàtica per la seua interrupció, en els supòsits que es determinen mitjançant reial decret.
Contractes. Els supòsits d'aprovació per part del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme de les condicions generals dels contractes, entre els quals s'inclouran els celebrats entre els usuaris finals i els operadors que exploten xarxes o presten serveis de comunicacions electròniques amb obligacions de servei públic.

L'aprovació administrativa a la qual es refereix el paràgraf anterior no exclou el control ni administratiu ni judicial de les condicions generals de la contractació contingudes en els citats contractes, conforme a la normativa vigent.

El dret a rebre informació completa, comparable, pertinent, fiable, actualitzada i de fàcil consulta sobre la qualitat dels serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic i sobre les mesures adoptades per a garantir un accés equivalent per als usuaris finals amb discapacitat.

El dret a triar un mitjà de pagament per a l'abonament dels corresponents serveis entre els comunament utilitzats en el trànsit comercial.

El dret a accedir als serveis d'emergències de forma gratuïta sense haver d'utilitzar cap mitjà de pagament.

El dret a la facturació detallada, clara i sense errors, sense perjudici del dret a rebre factures no desglossades a petició de l'usuari.

El dret a detindre el desviament automàtic de trucades efectuat a la seua terminal per part d'un tercer.

El dret a impedir, mitjançant un procediment senzill i gratuït, la presentació de la identificació de la seua línia en les trucades que genere o la presentació de la identificació de la seua línia a l'usuari que li realitze una trucada.


 • Els usuaris finals no podran exercir aquest dret quan es tracte de trucades d'emergència a través del número 112 o comunicacions efectuades a entitats que presten serveis de trucades d'urgència que es determinen mitjançant reial decret.
 • Per un període de temps limitat, els usuaris finals no podran exercir aquest dret quan l'abonat a la línia de destinació haja sol·licitat la identificació de les trucades malicioses o molestes realitzades a la seua línia.


El dret a impedir, mitjançant un procediment senzill i gratuït, la presentació de la identificació de la línia d'origen en les trucades entrants i a rebutjar les trucades entrants en què aquesta línia no aparega identificada.

En aquest supòsit i en l'anterior, els operadors que presten serveis de comunicacions electròniques al públic per a efectuar trucades nacionals a números d'un pla nacional de numeració telefònica, així com els que exploten xarxes públiques de comunicacions electròniques, hauran de complir les condicions que mitjançant reial decret es determinen sobre la visualització, restricció i supressió de la identificació de la línia d'origen i connectada.

Atenció al Client

Els operadors hauran de disposar d'un servei d'atenció al client, gratuït per als usuaris, que tinga per objecte facilitar informació i atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels seus clients.

Els serveis d'atenció al client mitjançant el canal telefònic hauran de garantir una atenció personal directa, més enllà de la possibilitat d'utilitzar complementàriament altres mitjans tècnics al seu abast per a millorar aquesta atenció. Els operadors posaran a la disposició dels seus clients mètodes per a l'acreditació documental de les gestions o reclamacions realitzades, com l'atorgament d'un número de referència o la possibilitat d'enviar al client un document en suport durador.

Altres Drets

El Capítol V de la Llei 9/2014 especifica també altres drets relatius a:


 • La protecció de dades personals i la privacitat en relació amb les comunicacions no sol·licitades, amb les dades de trànsit i de localització i amb les guies d'abonats.
 • Les Guies d'Abonats.
 • Qualitat de Servei.
 • Accés a números o serveis.
 • Condicions bàsiques d'accés per persones amb discapacitat.
 • Celebració de contractes.
 • Transparència i publicació d'informació.
 • Resolució de controvèrsies.