La jornada contínua a examen

La jornada contínua en els col·legis és un model d'organització escolar en el qual les classes i les activitats escolars es realitzen de manera consecutiva i sense interrupció durant el matí o la vesprada.  En un col·legi amb jornada contínua, els estudiants comencen a les 9.00 del matí, i finalitzar-les al voltant de les 14.00. 

La jornada contínua, en principi, té com a objectius millorar el rendiment acadèmic, reduir l'absentisme escolar i millorar la qualitat de vida dels estudiants i les famílies, ja que els permet disposar de més temps lliure a les vesprades per a organitzar-se el dia. 

La decisió d'implantar la jornada contínua en els col·legis de la Comunitat Valenciana va ser presa per la Conselleria d'Educació l'any 2016, després d'un procés de consulta i negociació amb els agents educatius i socials.

En 2016, la Conselleria d'Educació va emetre una ordre que permetia als centres educatius de la Comunitat Valenciana triar lliurement entre els models de jornada partida (matí i vesprada) o jornada contínua (matí i migdia). Amb eixa finalitat, els centres havien de dur a terme un procés de consulta amb la comunitat educativa, que incloïa a pares, mares, professors i alumnes majors de 12 anys.

El procés de consulta ha de ser transparent i democràtic, i s'ha de garantir la participació de tots els sectors implicats. En cas que la majoria de la comunitat educativa s'inclinara per la jornada contínua, el centre educatiu podia sol·licitar a la Conselleria d'Educació l'autorització per a implantar-la. En principi, la jornada contínua és una decisió voluntària per part dels centres educatius, ja que no és obligatòria. A més, l'ordre emesa en 2016 estableix que la jornada contínua ha de tindre una duració mínima de cinc hores i mitja i que s'han de garantir les mateixes hores lectives que en la jornada partida.

Anys després ¿Tenim avaluacions? 

No hi ha estudis concrets que avaluen la jornada contínua al País Valencià. Només hi podem trobar estudis pedagògics genèrics amb resultats contradictoris.  D'una banda, alguns estudis han mostrat que la jornada contínua pot millorar el rendiment acadèmic dels estudiants, ja que permet una millor organització del temps de treball i una major concentració en les tasques escolars. També s'ha observat que els estudiants que tenen jornada contínua tenen menys fatiga i cansament al llarg del dia, la qual cosa els permet aprofitar millor les hores de classe.

Tanmateix, d'altra banda, hi ha estudis que suggereixen que la jornada contínua pot tindre efectes negatius en la qualitat de la son dels estudiants, ja que tendeixen a ficar-se al llit més tard i dormir menys hores. També s'ha plantejat que la jornada contínua pot afectar la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies, ja que els pares i mares poden tindre dificultats per a organitzar la cura dels fills a la vesprada.

Les ombres de la jornada contínua. 

En general, es considera que la implantació de la jornada contínua en els col·legis ha de ser una decisió basada en les necessitats i característiques de cada centre educatiu i la seua comunitat educativa però la realitat és que les decisions es prenen exclusivament pels adults perquè només poden votar els majors de 12 anys. Això implica ponderar les necessitats adultes per damunt de les visions i necessitats infantils. 



A més després del procés de consulta,  la decisió final de la implantació de la jornada contínua sol ser presa per la direcció del centre educatiu o per la Conselleria d'Educació de cada regió, en funció de les normatives vigents. 

També hem d'assenyalar que els xiquets més xicotets (entre 3 i 6 anys) tenen un ritme d'aprenentatge diferent del dels xiquets majors (entre 7 i 12 anys), per la qual cosa es pot pensar que el model de jornada contínua o partida pot afectar de manera diferent a cada grup d'edat.

Per exemple, els xiquets més xicotets poden tindre dificultats per a concentrar-se durant llargs períodes de temps i poden necessitar més descansos i moments de joc i oci per a mantindre la motivació i l'interés per l'aprenentatge. D'altra banda, els xiquets majors poden ser més capaços de concentrar-se durant períodes més llargs i poden necessitar menys descansos al llarg del dia.

Conclusions. 

Per tant, hauria de ser important que els centres educatius avaluen acuradament les necessitats i característiques de cada grup d'edat i de la seua comunitat educativa en el seu conjunt, i prengueren una decisió basada en elles.